موسسه فرهنگی حریم مهرورزی


آموزش های تخصصی کاربردی روانشناسی خانواده و مشاوره

روانشناسی شغل نیست؛ یک رسالت حیاتی است .

دوره مداخلات عاطفی


دوره مداخلات عاطفی

دوره آموزشی مداخلات عاطفی