موسسه فرهنگی حریم مهرورزی


آموزش های تخصصی کاربردی روانشناسی خانواده و مشاوره

روانشناسی شغل نیست ؛یک رسالت حیاتی است

مربیگری مهارت های زندگی


 مربیگری مهارت های زندگی

هفتمین دوره مربی گری  مهارت های زندگی