موسسه فرهنگی حریم مهرورزی


آموزش های تخصصی کاربردی روانشناسی خانواده و مشاوره

روانشناسی شغل نیست ؛یک رسالت حیاتی است

هفتمین دوره همایش مزدوجین


هفتمین دوره همایش مزدوجین


مدرس خانم ها: استاد جدیدالاسلام
مدرس آقایان: استاد زکی خانی
مدرس مشترک: استاد مرادی