موسسه فرهنگی حریم مهرورزی


آموزش های تخصصی کاربردی روانشناسی خانواده و مشاوره

روانشناسی شغل نیست؛ یک رسالت حیاتی است .

دهمین دوره همایش مزدوجین


دهمین دوره همایش مزدوجین

مدرس: استاد مرادی