موسسه فرهنگی حریم مهرورزی


آموزش های تخصصی کاربردی روانشناسی خانواده و مشاوره

روانشناسی شغل نیست؛ یک رسالت حیاتی است .

دوازدهمین دوره همایش مزدوجین


دوازدهمین دوره همایش مزدوجین

مدرسین: استاد جدیدالاسلام
استاد مرادی