موسسه فرهنگی حریم مهرورزی


آموزش های تخصصی کاربردی روانشناسی خانواده و مشاوره

روانشناسی شغل نیست؛ یک رسالت حیاتی است .

سیزدهمین دوره همایش مزدوجین


سیزدهمین دوره همایش مزدوجین

مدرسین:
استاد برزگری
استاد مرادی