موسسه فرهنگی حریم مهرورزی


آموزش های تخصصی کاربردی روانشناسی خانواده و مشاوره

روانشناسی شغل نیست؛ یک رسالت حیاتی است .

همایش مزدوجین (26)


همایش مزدوجین (26)

 
همایش مزدوجین مربوط به مرکز خدمات حوزه های علمیه میباشد و خدا را شاکریم که توانستیم بیست و ششمین دوره را با حضور گرم زوجهای جوان برگزار نمائیم. شایان ذکر است که این همایش با مجری گری مرکز تحکیم خانواده حریم مهرورزی استان قم برگزار شد.