موسسه فرهنگی حریم مهرورزی


آموزش های تخصصی کاربردی روانشناسی خانواده و مشاوره

روانشناسی شغل نیست ؛یک رسالت حیاتی است

دوره ها

 فرزند پروری

فرزند پروری

دوره فرزند پروری
جزئیات
دوره مربیگری

دوره مربیگری

دوره دوروزه مربیگری
جزئیات
 مهارتهای زندگی بزرگسال

مهارتهای زندگی بزرگسال

دوره مهارتهای زندگی بزرگسال
جزئیات
دوره جامع تربیت مشاور

دوره جامع تربیت مشاور

دوره دو روزه تربیت مشاور
جزئیات
دوره  برگزار شده

دوره برگزار شده

دومین همایش برگزار شده
جزئیات
دوره برگزار شده

دوره برگزار شده

سومین همایش برگزار شده
جزئیات
دوره برگزار شده

دوره برگزار شده

چهارمین همایش برگزار شده
جزئیات