موسسه فرهنگی حریم مهرورزی


آموزش های تخصصی کاربردی روانشناسی خانواده و مشاوره

روانشناسی شغل نیست ؛یک رسالت حیاتی است
گروه دوره ها : دوره های برگزار شده

دوره برگزار شده

دوره برگزار شده

چهارمین همایش برگزار شده
جزئیات
دوره برگزار شده

دوره برگزار شده

سومین همایش برگزار شده
جزئیات
دوره  برگزار شده

دوره برگزار شده

دومین همایش برگزار شده
جزئیات