موسسه فرهنگی حریم مهرورزی


آموزش های تخصصی کاربردی روانشناسی خانواده و مشاوره

روانشناسی شغل نیست؛ یک رسالت حیاتی است .

یعقوب شفیعی فرد


 یعقوب شفیعی فرد

مدرس مهارت های زندگی، و CBT